HDP Kadın Meclisleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) bünyesinde faaliyet yürüten kadınların örgütlü gücü, her alanı kesen özgün özerk kadın örgütüdür. Kadınların bu güne kadar biriktirdiği tüm mücadele deneyimlerine sahip çıkar; Rojava Kadın Devrimi ve kazanımlarını savunur.  

HDP farklılıkların eşit ve gönüllü birliktelik temelinde, birbirlerinin kimlik ve kolektif varlıklarını tanıyarak ve kendi yaşamı ve geleceği üzerinde karar hakkına sahip olarak yani özyönetim ve doğrudan demokrasi, çoğulculuk esaslarına dayalı yaşadığı demokratik ulusu gerçekleştirme perspektifiyle hareket eder. Yaşamı ve toplumu demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü bir paradigma ekseninde yeniden örgütleme iddiasının politikasını yapar.

Yaşam ve toplumda eşitsizlikleri, tahakkümü üreten en eski ve en köklü mekanizma erkek egemen sistem ve onun ürettiği toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Toplumun yaşamına dair kararların alındığı siyaset alanı erkek egemen sistemin kendisini ve iktidarı, hiyerarşiyi , zihniyeti yeniden ürettiği temel alanlardan biridir. İşte HDP Kadın Meclisi iktidarcı ve tekelci bir erkek alanı olarak kurgulanan siyaseti dönüştürmeyi, demokratikleştirmeyi, kadınların siyasete katılımını artırmayı, siyaseti toplumsallaştırmayı amaçlar. Kadınların kendi yaşamları üzerinde söz ve karar sahibi olmasını sağlayacak, öz iradesini açığa çıkaracak doğrudan politika yapma mekanizma ve araçlarını geliştirir. İşte yatay, doğrudan demokrasi esasına dayalı özgün özerk kadın alanları olan Meclislerimiz bu temelde ortaya çıkmıştır. HDP kadın yapısı, mahallelerde, ilçelerde, illerde ve Genel Merkezde meclisler tarzında örgütlenir. Meclislerimiz sokak ve mahallelerden genel merkeze kadar çalıştığımız ve var olduğumuz her alanda yaşama ve mücadeleye aktif, etkili ve örgütlü kadın katılımını gerçekleştirmek için kurduğumuz katılımcı, yatay, doğrudan demokrasiyi hayata geçiren birimlerimizdir.

HDP’nin her kademesinde eşit temsil, eşit yetki ve sorumluluk ilkeleri, eşbaşkanlık ve eşsözcülük geçerlidir. Eşbaşkanlık erkek egemen siyasete ve yaşama yaptığımız hem kadını hem de erkeği dönüştürücü bir müdahaledir. Amaç iktidarı, tahakkümü paylaşmak değil, yönetim işini bir iktidar alanı olmaktan çıkarıp verimli bir ortaklaşma, paylaşma, ortak akıl üretme alanı haline getirmektir. Özgün ve özerk kadın meclisleri, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet erkek siyaseti dönüştürmenin ve demokratikleştirmenin temel araçlarıdır.

HDP Kadın Meclisleri olarak, kadınların politikada dolayısıyla kendi yaşamları üzerinde doğrudan söz ve karar sahibi olması için siyasete aktif katılımını sağlamak amacıyla tüm toplumsal kesimlerden kadınlara ulaşmaya çalışıyor, kadınların siyasette yer almasının önündeki engelleri kaldırmak için mücadele ediyoruz.

Mevcut haliyle amansız iktidar mücadeleleri, gücü ele geçirme, paylaşmadan elinde tutma çatışmaları ile karakterize olan siyaset alanı, özü itibariyle alabildiğine anti-demokratik, tekelci, toplumsallıktan kopuk ve erkek egemen sistemin asla kontrolünü elden bırakmaya yanaşmadığı bir hakimiyet alanıdır. Kadını dışlayan bu erkek hâkimiyet alanının kendi elitist, anti-demokratik, tahakkümcü tekelci niteliklerini yani iktidarının yapısını korumaya dönük çok güçlü kendi içinde eritme, kendine benzetme mekanizmaları vardır. Sistemin ve sistemi temsilen erkeklerin kıskançlıkla koruduğu toplumları yönetme işini yürüten bu binlerce yıllık iktidar alanını demokratikleştirmek ve dönüştürebilmek için kadının siyasal çalışmalara kimliği ve öz iradesiyle katılması şarttır. HDP Kadın Meclisleri sokak, mahalle, ilçe, il ve merkezdeki örgütlenmeleriyle bunun araçlarını yaratır. Her alanda ve kurulda eşit temsile dayalı katılımı esas alır. Kadınların her aşamada karar alma süreçlerine eşit, aktif ve doğrudan katılımını sağlar.

Cins bilincini geliştirerek kadının iradesini ve alternatif siyasetini açığa çıkarır, yürütülen ataerkil siyasete karşı kendi gündemini belirleyerek siyasete doğrultu verir.

Cinsiyetçiliğe, erkek egemen sistemin ve zihniyetin bütün tezahürlerine karşı demokratik siyaset zemininde mücadele yürütür.

Cinsiyet ayrımcılığına ve cinsiyetçi işbölümüne karşı aktif mücadele ederek kadınların yaşamın tüm alanlarında eşit ve özgür bireyler olarak yer almalarını sağlamak için politikalar üretir; kadınları, yaşamın her alanına aktif katılmaya teşvik eder. Cinsler arası eşitlik ve bu konuda toplumda değişim, dönüşüm sağlanana kadar hayatın her alanında kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini savunur ve bunu siyasal alanda hayata geçirir.

HDP Kadın Meclisleri olarak örgütlenme ve kadın özgürlükçü, eşit ve demokratik yeni bir yaşamı kurma mücadelesini genel olarak şu ana ilke ve başlıklar etrafındaki çalışmalarla sürdürüyoruz.

Kadına yönelik her türlü şiddete karşı politika üretme ve aktif mücadele yürütme.

Meşru savunmayı temel bir insani hak olarak görerek, kadınların kendi öz savunmalarını örgütlemesini destekleyen çalışmalar yapma.  

Kadınların barışın toplumsallaştırılmasındaki öncülük rolünün bilinciyle hareket ederek; erkek egemen ayrıştırıcı milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi ve militarist politikalara karşı mücadele yürütme.

Soykırım, zorla göç ettirme politikalarına karşı mücadele etme, faşizme ve diktatörlüğe karşı kadınların en geniş birlikteliğini oluşturmak için çalışma.

Başta kadınlar olmak üzere halkların kendi yaşamları ve yaşam alanları üzerine karar vermesi anlamına gelen özyönetim anlayışının bütün bölgelerde gelişmesi için çaba gösterme; Kürt halkının özyönetim iradesinin kadınlar cephesinden örgütlenmesi için çalışma.

Kadın emeğinin ev içi emek dahil olmak üzere iş yaşamında erkek egemen kapitalist sistem tarafından sömürüsüne karşı mücadele etme, bu alanda etkin politikalar geliştirerek kadın emeği sömürüsüne karşı faaliyet yürütme.

Eğitim ve sağlık gibi temel sosyal hakların eşitsiz ve ayrımcı politikalarla gasp edilmesine karşı mücadele etme. Anadilinde eğitim ve yaşam için mücadele etme.

HDP Kadın Meclisleri bütün bunları yaparken ülke ve dünya ölçeğinde kadın dayanışmasını büyütmeyi esas alır.

HDP’de kadınlarla ilgili bütün kararlar kadın yapısı ve meclisleri tarafından alınır. HDP Kadın Meclislerinin aldığı kararlar bulunduğu düzeydeki tüm parti karar organlarını ve kurullarını doğrudan bağlar. Kongre ve genel seçimlerdeki kadın adayları kadınlar belirler. Kadınlar hem karma hem de kadın seçim koordinasyonlarında yer alır. Kadın adayların ve kadın politikalarımızın görünürlüğünü artırmak için çalışan kadın seçim bürolarımız, kadın seçim strateji merkezimiz vardır. Kadınlarla ilgili disiplin konularında Disiplin Kurulunun kadın üyeleri yetkilidir.

Parlamentodaki 22 kadın vekilimizin oluşturduğu kendi sözcülerine sahip bir kadın parlamento grubumuz da vardır. Bu grup ülkedeki bütün kadın örgütleriyle yakın işbirliği içinde farklı kadın kesimlerinin söz ve taleplerini mecliste gündemleştirmektedir.

Kürdistanda meydana gelen saldırı katliam ve yıkımlar karşısında kadın meclislerimizin de içinde yer aldığı kadın hareketi toplumda ilk harekete geçen ve yaşamı yeniden inşa etmek üzere desteğe koşan kesim olmuş, öncülük etmiştir. Bu çalışmalar durmaksızın devam etmektedir.

HDP’deki bütün kadınlar kadın meclislerinin doğal üyesidir. Ancak işin sürükleyicisi sadece kadın çalışması yürüten arkadaşlarımızdan oluşan, tek önceliği kadın çalışması olan özgün kadın meclisleridir.

HDP Kadın Meclisi hem karma hem de özgün alanda çalışmalarını alan komisyonları aracılığıyla yürütür.

Örgütlenme Komisyonu : Örgütlü olunan yerlerde örgütü geliştirmekten, örgütlü olunmayan yerlerde ise örgüt oluşturmaktan sorumludur.

Eğitim Komisyonu : Cinsiyetçiliğin aşılması, cins bilinci ve kadının yaşadığı sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak, birlikte çözüm üretme yollarını tartışmak ve örgütlemek amaçlı çalışmalar yapar. Cinsiyetçi yaklaşımların aşılması ve kadın özgürlükçü esasların kavratılması için partinin erkek yönetici ve üyelerine yönelik karma eğitim faaliyeti de yürütür.

Diplomasi Komisyonu : Hem kadınların ve kadın politikalarının karma diplomasi faaliyetlerinde eşit ve etkin bir şekilde yer almasını sağlar hem de özgün Kadın Diplomasi planlamaları yapar.

Basın Komisyonu : Kadın Meclislerinin tanıtımını, kadın faaliyetlerinin, kadın politikalarının ve kadın siyasetçilerin basında eşit bir şekilde yer almasını, görünürlük kazanmasını sağlayacak çalışmalar yürütür. Basın, yayın, propaganda ve enformasyon işleriyle ilgilenir.

Hukuk Komisyonu : Hukuk , yasalar, ihlallerle ilgili konulara kadın bakış açısıyla yaklaşılmasını, politikalar üretilmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı hedefler, ilişkiler kurar. Anayasa çalışmalarını izlemekle yükümlüdür. Kadın davalarının gündemleşmesi ve takibi konusunda enformasyon çalışması yürütür.

Mali Komisyon : HDP Kadın Meclisinin genel gelir ve giderleri için kaynak ve proje oluşturur. Mali raporlarını tutar ve düzenli olarak meclise sunar.

Hem Kürdistan ve Türkiye’de, hem de Ortadoğu’da ırkçılık, milliyetçilik ve dinciliğin cinsiyetçilik eksenli bir politikayla kadınlara ve topluma karşı amansız saldırılarıyla karşı karşıya olduğumuz zorlu bir dönemdeyiz. Erkek egemen sistemin bütün kötülüklerini kendinde cisimleştirmiş DAİŞ saldırganlığına karşı mücadelenin başını kadınların çekmesi, Rojava Kadın Devrimi tesadüf değildir. Bizim ülkemizde de diktatörlük heveslisi egemen milliyetçi-dinci-ırkçı koalisyon toplumu hizaya sokma politikalarını Kürt düşmanlığı ve cinsiyetçilik üzerinden örmektedir. Öncelikle kadın özgürlük politikalarını hedef almakta, kadın kimliğine, varlığına, bedenine, değerlerine ve mücadelesine saldırmaktadır.

HDP Kadın Meclisleri olarak öz savunmanın en önemli ayağının örgütlülük olduğu inancındayız. Bir yandan mahalle, köy ve ilçelerde ev ev kendi örgütlülüğümüzü büyütüp güçlendirirken, bir yandan da dışımızdaki kadın kurum ve gruplarıyla, kadın siyasetçiler ve parlamenterlerle ülke içinde ve dünya ölçeğinde ortak mücadele hatları, dayanışmalar oluşturmaya öncelik veriyoruz.