MEB’e bağlı okullarda yapılan ve fişleme amacındaki anketlere ilişkin önergemiz

Adana Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş'ın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi:

Eskişehir ve Manisa’da MEB’e bağlı okullarda yapılan anketlerde çocuklara dini inanışları, etnik kökenleri ve aldıkları yardımlar sorulduğuna ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu illerde Mirajans adlı Konya merkezli bir araştırma şirketine ait anketler öğrencilere dağıtılmış ve yanıtlamaları istenmiştir. Ankette öğrencilere etkin kimlikleri, izledikleri kanallar ile okudukları gazeteler sorulmuş olup ayrıca cemaatlerden yardım alıp almadıkları, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadıkları da sorulmuştur. Ayrıca “Arkadaşlarım olacak kişilerin dindar olması önemlidir./ Birey, hayatını dine göre düzenlemelidir./ Evleneceğim kişi dindar olmalıdır./ Her öğrenci zorunlu din dersi almalıdır./ Evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalıdır.” şeklindeki ifadelere katılıp katılmadıkları da yanıtlanması istenen sorulardandır.

Bu bağlamda;

1- Bahse konu anketlerden haberdar mısınız? Yapılan anketlere dair Bakanlığınızın bir dahli var mıdır?

2- Yukarda anılan anketler sadece Eskişehir ve Manisa’da mı yapılmıştır? Başka hangi illerde yapılmıştır?

3- Mirajans adlı araştırma şirketinin Bakanlığınız ile ilgisi nedir?

4- Her araştırma şirketi dilediği okullarda anket yapabiliyor mu? Bunun dayanağı nedir?

5- Yapılan anketlerle amaçlanan öğrencileri fişlemek ve aidiyetlerine göre kodlamak mıdır?

6- Okul ve öğretmen otoritesi altında öğrencilere dini inanışlarına ve düşünce yapılarına ilişkin son derece öznel soruların yer aldığı sorular içeren anketler yapılması doğru mudur? Yapılan anket öğrencilerin eşit eğitim alma hakkına halel getirmiyor mu? Öğrencilere etnik köken ve inanışlarına göre mi eğitim hakkı sağlanacaktır?

7- Ankette yer alan sorularla amaçlanan nedir? Öğrencilerin kendileri ve aile yaşantılarına dair alanları hakkında bilgi sahibi olan eğitimciler farklı düşünce ve inanıştaki öğrencilere farklı mı davranacaktır? Yapılan uygulama ayrımcılık değil midir? Eğitim sisteminde ayrımcılığın her türlüsüne ilişkin mücadele yürütülmesi ve toplumda ayrımcılığın sonlandırılmasına yönelik metotların uygulanması gerekirken tam da ayrımcılığı perçinleyici yaklaşım sergilenmesinin amacı nedir?

8- Halihazırda toplumsal kırılmanın en yoğun yaşandığı ve farklı düşünce ve inanıştaki bireylerin ayrıştığı bir ortamda yapılan bu tür çalışmalar ayrımcılığı kışkırtmıyor mu? Hükümet olarak ayrımcılığı ve toplumsal kutuplaşmayı önlemek yönünde çalışmalar yerine neden aksi türden çalışmaları desteklemektesiniz?

9- Sorulan sorulardaki dini inanışlara ilişkin ayrımcı yaklaşım ile Türkiye’de yaşayan faklı mezhep ve dine mensup yurttaşlar yok mu sayılmaktadır? Neden farklı inanış, mezhep ve dine mensup yurttaşların inanç özgürlüğü güvence altında tutulmamaktadır?

10- Bu tür uygulamaların eğitim çağındaki küçük çocuklara aşılanması doğru bir yaklaşım mıdır?

11- Öğrencilerin dini inanış ve etnik kökenlerine hatta düşüncelerine göre kodlanması ile nasıl bir toplumsal fayda amaçlanmaktadır?

12- Bakanlık olarak söz konusu anketleri uygulayanları hakkında bir yaptırım uygulayacak mısınız? Bu konuda geniş bir denetim uygulayacak ve öğrencilerin ayrımcılığa maruz kalmaması adına çalışmalar yürütecek misiniz?

9 Ocak 2018