Kadroya Alınan 145 Çalışanın İntibaklarının Yapılmaması hakkında soru önergesi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

A.Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili


Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 1995-1996 yıllarında önce iş kanuna tabi geçici işçi olarak çalışmakta iken, 19/10/2007 tarih ve inde 5620 sayılı kanun gereğince 657 sayılı yasanın 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsüne geçen, 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında çalışanların Memur Kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunla ise, 28.07.2011 tarihinde 657 sayılı DMK’nın 4/A maddesi kapsamında memur kadrosuna atanan 145 personelin intibak sorunu bulunmaktadır.

Diğer taraftan, aynı tarihte ve aynı statü ile işe başlayan hemşire, sağlık memuru ve teknisyen kadrosunda çalışan diğer personelin işe başladıkları andan itibaren çalıştıkları süreler göz önüne alınarak intibakları yapılmıştır.

Uygulamada 5620 sayılı kanunun yayınlandığı 04/04/2007 tarihinden önceki hizmet sürelerinin dikkate alınmaması neticesinde çalışanlar aylık ücret ve yıllık izinlerinin hesabında hak kaybına uğramanın ötesinde emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarını da olumsuz etkilemektedir.

Aynı kanun kapsamında bulunan diğer personel ile aynı çalışma süresine (19-20 yıl) sahip oldukları halde, memur kadrosuna atanan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur kadrosuna atanan 145 sağlık çalışanı 6 yıllık memur maaşı almaktadır. Bu sağlık emekçileri, geçen süre içerisinde hep aynı kurumda, aynı unvanda çalışmışlardır ve kadro değişiklikleri sırasında çalıştıkları süreler için kendilerine tazminat da ödenmemiştir. Çalışma barışını olumsuz etkileyen ve hak gasplarına yol açan bu ayrımcı uygulamanın giderilmesi gerekmektedir.

 Konuyla ilgili olarak;

1. 20 yıldır aynı hastanede ve aynı pozisyonda aynı işi yapan bir sağlık çalışanının, yıllık izin süresi, ücret, mali ve özlük hakları bakımından 6 yıllık çalışan birinin haklarıyla eşitlenmesi, 14 yıllık hizmetinin yok sayılması hak gaspı değil midir?

2. 5620 sayılı Kanun uyarınca 4/B sözleşmeli personel pozisyonuna atanırken bu sağlık emekçilerine geçici işçi pozisyonunda çalıştıkları yıllar için tazminat ödenmediğine göre bu personelin, önceki çalışma sürelerinin de kademe derecelerinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekmez mi?

3. Aynı yıl, aynı pozisyonda (geçici işçi) işe başlayan hemşire, sağlık memuru ve teknik elemanların Hastanede geçen tüm hizmetlerinin memuriyetteki kademe derecelerinin belirlenmesinde dikkate alınırken, ücret ve özlük hakları 20 yıl üzerinden hesaplanırken, bu sürelerin memurların kademe derecelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaması ayrımcılık ve adaletsizlik değil midir?

4. Bu itibarla, işçi olarak görev yapmakta iken 5620 sayılı Kanun çerçevesinde 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personellerin sözleşmeli statüye geçirilmeden önce geçici işçi olarak görev yaptıkları dönemdeki hizmet sürelerinin dikkate alınarak kademe ve derecelerinin yeniden belirlenmesine dair Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Var ise, ne aşamadadır ve ne zaman uygulanması planlanmaktadır?

 25.03.2014