Çocuk istismarının engellenmesine ilişkin önergemiz

İstanbul Barosu CMK Uygulama Servisi tarafından 2014-2019 yılları arasında Cinsel İstismar Suçu sebebi ile Avukat görevlendirilen mağdur çocuk sayısına ilişkin yayınlanan raporda, ülkemizde bu yıllar arasında kayıtlara geçen ve cinsel istismara uğrayıp soruşturma aşamasında avukat yönlendirilen 10.844 mağdur çocuğun, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ise toplam 18.430 çocuğun olduğu bildirilmektedir. Son yıllarda ülkemizde artış gösteren çocuk istismarının engellenmesi, caydırıcı hukuki düzenlemelerin yapılarak suçluların gerekli cezayı almaları amacı ile; Anayasa’nın 98 inci, İç tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

İstanbul Barosu CMK Uygulama Servisi tarafından 2014-2019 yılları arasında cinsel istismar suçu sebebi ile Avukat görevlendirilen mağdur çocuk sayısına ilişkin yayınlanan raporda, cinsel istismar suçu sebebi ile soruşturma aşamasında toplam 10,844 mağdur çocuğa avukat görevlendirildiği, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ise avukat atanan toplam mağdur çocuk sayısının 18.430 olduğu, raporda istismara uğrayan çocukların yüzde 45’lik kısmının 12-15 yaş arası, yüzde 55’lik kısmının ise 12 yaş altı ve 15-18 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Cinsel istismar mağduru çocukların yüzde 80’lik kısmını kız çocuklarının, yüzde 20’lik kısmının ise erkek çocuklarının oluşturduğu yine raporlarda yer almaktadır.

Yukarıda verilen rakamlar istismar mağduru çocuklara CMK tarafından avukat atanan vakalara ilişkindir. Kayıt altına alınmayan, herhangi bir biçimde karakol veya mahkemeye yansımayan vakalar ise bu rakam içerisinde yer almamaktadır. Beş yıl içerisinde istismara uğrayan ve kayıt altına alınan istismar mağduru çocuk sayısı, ülkemizdeki çocuk istismarın da yaşanan artışı gözler önüne sermektedir.

Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 19.Maddesi şöyledir:

1.Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suiistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.

2.Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli başkaca yöntemleri ve uygun olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.

Tarafı ve imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde geçen en önemli madde “çocuğa yönelik her türlü istismar ve kötü muameleye karşı önlemlerin alınması ve hukuki düzenlemelerin bu kıstaslara göre yapılmasıdır”.

Maalesef çocuk yaşta evliliklerin yasalaştırılmaya çalışıldığı ikinci yargı paketinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Yine aynı yargı paketi içinde çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır. Çocuğun kötü muameleye ve istismara karşı korunması devletin yükümlülüğündedir. Bütünlüklü politikalar ile çocuk istismarıyla mücadele edilmeli, çocuğa karşı suçu işleyenlerin caydırıcı cezaları alması için gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı, çocukların özgür, güvenli ve mutlu bireyler olması için gerekli adımların atılmalıdır.

19 Şubat 2020